22:58
НАКАЗ,Про стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з історії України та правознавства

НАКАЗ

від __ грудня 20__ року

__

 

Про стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з історії України та правознавства

Згідно з перспективним планом адміністративного контролю якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів протягом жовтня-листопада поточного навчального року в школі вивчався стан викладання історії України, правознавства та рівень навчальних досягнень учнів 9-11-х класів.

Викладання історії України та правознавства в 9-11-х класах здійснюється вчителями:

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові вчителя

Педагогічний стаж

Кваліфікаційна категорія, звання

Класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль передбачав вивчення й узагальнення системи роботи вищезазначених учителів і здійснювався за такими напрямами:

• дотримання вимог державних програм щодо цілей, завдань, змісту навчання історії та правознавства в школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

• наявність та якість поурочних і календарно-тематичних планів;

• відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм;

• методика та науково-теоретичний рівень викладання предмета;

• використання відповідних форм і методів обліку навчальних досягнень учнів;

• упровадження активних форм і методів навчання;

• використання наочності, ТЗН і сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі;

• рівень навчальних досягнень учнів.

З метою реалізації такого плану адміністрацією школи відвідано __  уроків та __ факультативних занять. Було вивчено документацію вчителів, перевірено учнівські зошити, проведено письмові контрольні роботи, анкетування учнів і вчителів школи, огляд навчальних кабінетів. Завдяки цьому отримано необхідну інформацію щодо системи роботи вчителів й організації ними навчально-виховного процесу.

Історія України як навчальна дисципліна дозволяє поглибити знання учнів з минулого своєї Батьківщини, від початків історичного буття і до сучасності, підвищити рівень їхньої загальнокультурної освіти, забезпечує орієнтацію в складному історичному просторі, формує світогляд. Цей курс надає їм змогу набути нового державного розуміння українського історичного процесу, відкрити для себе труднощі, які виникали перед нашими славними пращурами на їхньому шляху до національного та політичного відродження. На це спираються вчителі історії у своїй повсякденній діяльності. Сьогодні вони працюють за програмами, які будуються на нових ідейних засадах.

Для більш повного засвоєння учнями курсу, поглибленого вивчення окремого історичного матеріалу використовуються різні форми занять, які обираються в кожному розділі довільно: уроки-лекції, обговорення проблем на семінарах, уроки-конференції, індивідуальні консультації, уроки-диспути, наукові доповіді, тематичні огляди, співбесіди, уроки-заліки тощо.

Найкращим результатом роботи вчителів та учнів є щорічні переможці районних, міських предметних олімпіад і високий показник вступу до вишів випускників школи, які пов’язують своє майбутнє з історією, правом та іншими суспільними науками. Активно ведеться вчителями істоії та правознаввства робота з підготовки науково-пошукових робіт для захисту в МАН.

Значним здобутком вчителів є оформлення __ профільних кабінетів. У них експозиційно репрезентовані такі сторінки розвитку української історії та культури: український розпис, український побут, різьба по дереву, релігійні вірування нашого народу. Також широко представлено історичну літературу, що систематизована за такими історичними періодами: період Київської Русі, період українського козацтва, Гетьманщини, період національно-визвольних воєн українського народу і т. д. Окремо виділено навчальні посібники, довідники, періодику, широко представлено юридичну літературу та нормативно-правову базу.

Педагоги ____________:

• стали ініціаторами й організаторами багатьох позакласних і позашкільних заходів, наприклад щорічної акції «Мій край — моя історія жива»;

• забезпечили перемогу у ________ конкурсах «Національна ідея» та «Як я захищатиму Батьківщину», _______ правовому брейн-рингу;

• провели цикл тематичних екскурсій для ознайомлення з визначними історичними та культурними пам’ятками ______ й України. Зокрема, учні часто відвідують історичні місця, пов’язані з подіями Великої Вітчизняної війни.

Таким чином, вивчення, аналіз і узагальнення отриманої інформації дають можливість констатувати, що викладання історії України проводиться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України та згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін.

Усі вчителі довели, що мають високу професійну підготовку, добре володіють методикою викладання суспільно-гуманітарних дисциплін і сучасними ефективними формами організації навчально-виховного процесу. Кожний учитель має власні підходи до реалізації освітніх завдань.

Упровадження елементів випереджального та проблемно-пошукового навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дає вчителям можливість розв’язувати найскладніші завдання сучасної дидактики.

Рівень навчальних досягнень учнів учителя _____________

Класи

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливий інтерес в учнів 9-х класів викликає курс «Правознавство. Практичне право». Адже в сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на гарантіях прав людини, важливим є підняття на необхідні рівні правосвідомості та правової культури підростаючого покоління. Неабияке значення для реалізації цього завдання мають правове виховання і правова освіта. Так, вчителями _______ створено студію, де вони ведуть активну профілактичну правову роботу серед учнів, а на уроках допомагають школярам оволодіти юридичними знаннями. Вчителями широко використовуються схеми, роздатковий матеріал, правові джерела, новітні технології.

Утвердження в Україні громадянського суспільства й розбудова на основі Конституції України суверенної та незалежної, демократичної, соціальної, правової держави потребують суттєвої зміни підходів до формування нового покоління українців. Невід’ємними ознаками громадянина нашої держави мають стати висока правова культура, послідовні демократичні переконання, уміння легальними засобами захищати загальновизнані суспільні цінності. Без належного рівня правових знань і навичок поведінки неможлива свідома участь особи в суспільному та державному житті. Правовій освіті громадян України сьогодні приділяється велика увага з боку держави, її інститутів та установ. Важливе місце в системі правової освіти належить курсу «Правознавство» для 10-11-х класів із поглибленим вивченням юридичних дисциплін. Зазначений курс покликаний:

• ознайомити учнів з основами теорії державно-правових явищ і на цьому ґрунті сформувати уявлення про державно-правової реалії України;

• навчити користуватися правовими актами та юридичною літературою, аналізувати і з правової точки зору оцінювати права в конкретних правовідносинах;

• виховувати впевненість у необхідності дотримання правових норм, непримиренність до протиправної поведінки.

Програма курсу сприяє виконанню одного з найважливіших завдань — підготовці учнів до життя, набуттю ними навичок правомірної поведінки, пошуку шляхів розв’язання життєвих ситуацій відповідно до норм права, вихованню потреби співставляти свою поведінку з вимогами законів Української держави.

Рівень навчальних досягнень учнів учителя _____________

 

Клас

Кількість учнів (усього/писало)

Рівень навчальних досягнень

Високий

Достатній

Середній

Початковий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водночас слід зазначити ряд недоліків, а саме:

• не завжди раціонально вчителями ________ використовується робочий час уроку;

• вчителями ________ недостатня увага приділяється індивідуальній роботі з учнями;

• вчителем ________ не завжди використовується систематичність викладання;

• вчителем ________ не виділяється головне у вивченні теми;

• вчителем ________ не застосовуються засоби підвищення інтересу до виконання домашнього завдання;

• вчителем ________ не використовуються методи заохочення учнів на уроці;

• вчителем _______ мало уваги приділяється розвитку в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінку історичним і правовим подіям, явищам, процесам.

У зв’язку з вищезазначеним

НАКАЗУЮ:

1. Роботу вчителів  __________ щодо забезпечення стабільних знань учнів у ___ класах вважати результативною.

2. Відзначити творчу роботу вчителя ___________ з учнями, які мають здібності до поглибленого вивчення історії України та схильність до науково-дослідницької роботи.

3. Учителям _______________ :

3.1. Більше уваги приділяти розвитку в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінку історичним і правовим подіям, явищам і процесам.

3.2. Акцентувати увагу учнів на використанні різних джерел знань, із розумінням їх особливостей, уміння критично оцінювати факти та діяльність історичних діячів.

3.3. Дотримуватися систематичності у викладанні, раціонально використовувати робочий час на уроці.

4. Керівникові ШМО суспільно-гуманітарних дисциплін __________:

4.1. До ____ 20__ р. проаналізувати результати перевірки навчальних досягнень учнів і розглянути питання про стан формування навчальних умінь і навичок учнів на засіданні ШМО.

4.2. Активізувати індивідуальну роботу членів ШМО, запроваджуючи ефективні форми роботи.

4.3. Про вжиті заходи доповісти на черговому засіданні педагогічної ради.

5. Заступникові директора з навчальної роботи ________ узагальнити та систематизувати отримані під час перевірки дані для подальшого врахування при плануванні й організації навчально-виховного процесу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи ___________.

 

Директор школи

З наказом ознайомлені:

 

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ САЙТУ http://kuncevo.ucoz.ru 

Категорія: Написання наказів | Переглядів: 8380 | Додав: AllaM | Теги: Про стан викладання і рівень навчал, наказ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]